Overlegorgaan m.b.t. de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen

In het kader van het engagement om zorgcircuits en zorgnetwerken verder te realiseren, en hierover overleg met het werkveld en de koepels te plegen, besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) tijdens de vergadering van 19 oktober 2015, hiervoor een Overlegorgaan op te richten. De interkabinettenwerkgroep (ikw) ‘Taskforce ggz’ werd belast met de organisatie van deze werkzaamheden.

Tijdens de vergadering van 21 maart 2016 beslisten de leden van de IMC tot de oprichting van het Overlegorgaan volwassenen en keurden op unaniem voorstel van de ikw ‘Taskforce ggz’ de samenstelling van dit Overlegorgaan goed.

Het Overlegorgaan is in de eerste plaats een overlegplaats waar vertegenwoordigers van de overheden die deel uitmaken van de IMC Volksgezondheid en verschillende vertegenwoordigers van de sector, experten en actoren vanuit het terrein elkaar kunnen treffen om de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, de zogenaamde projecten ‘Artikel 107’, op te volgen en te bespreken, teneinde de verdieping, verbreding en verhoging van de kwaliteit van de netwerken te begeleiden.

De finaliteit bestaat uit het formuleren van aanbevelingen.

De samenstelling van het overlegorgaan streeft naar een volledige dekking van wat de hervorming voor volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg kenmerkt. Dit impliceert dat élke functie een actieve, onafhankelijke en open stem verdient om een verdere afstemming van alle partners te bevorderen, met bijzondere aandacht voor een vertegenwoordiging uit de familie- en patiëntenverenigingen.

Naast vertegenwoordigers van de ministeriële kabinetten en de administraties van gemeenschappen en gewesten en de federale overheid, bestaat het overlegorgaan uit effectieve en plaatsvervangende leden die door de IMC Volksgezondheid worden aangeduid. Deze leden zijn persoonlijk aangeduid, zij vertegenwoordigen niet de organisatie of instelling waarvan ze deel uitmaken. Zij spreken zich uit over het geheel van de hervorming en niet enkel over het deelaspect dat hen persoonlijk aanbelangt.

In de installatie-vergadering werd overeengekomen om volgende thema’s als prioritair te bespreken, namelijk het territorium van de netwerken, de grootte van de mobiele equipes en de medische functie. In dit kader werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers/experten voor de oprichting van deze thema-werkgroepen. Alle werkgroepen rapporteren de vooruitgang van hun werkzaamheden steeds in de plenaire vergadering van het overlegorgaan ‘volwassenen’.

Tijdens de plenaire vergadering van 17 mei 2017 presenteerden de werkgroepen ‘werkingsgebieden107’ en ‘mobiele equipe’ het finaal product van het gemeenschappelijke denk- en overlegwerk binnen hun werkgroep. Tijdens de plenaire vergadering van 15 juni 2017 presenteerde de werkgroep ‘medische functie’ hun finaal product.

De teksten van de werkgroepen zullen verder als basis dienen voor een uitvoerige bespreking in de ikw ‘Taskforce ggz’, en dit met als doel het resultaat te laten valideren door de IMC. In de ikw zal de verdere werkwijze en terugkoppeling aan het overlegorgaan worden afgesproken.