Lexicon

1. B4-overeenkomst

De B4-overeenkomst is een contract tussen de Minister en een ziekenhuis. Op basis van het artikel 63§2 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, wordt een bepaald bedrag via Onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van het ziekenhuis aan de contractant toegekend. 

2. Circuit, zorgcircuit

Een circuit of zorgcircuit is het ggz-aanbod voor een bepaalde leeftijdsdoelgroep binnen een bepaald werkingsgebied.

De componenten of modules van dit zorgaanbod sluiten naadloos op mekaar aan. De vrije keuze van de patiënt staat centraal binnen het zorgcircuit.

De stappen die we in de nabije toekomst willen zetten om een dergelijk ggz-aabod te realiseren maken deel uit van de volgende 5 functies :

1. Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving
3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie
4. Intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units
5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules
3. Netwerk, netwerk van zorgvoorzieningen, zorgnetwerk 

Een netwerk, zorgnetwerk of netwerk van zorgvoorzieningen bestaat uit het samenwerkend geheel van zorgactoren die een zorgcircuit aanbieden.

Het netwerk legt gemeenschappelijke doelstellingen vast die alle zorgactoren die er deel van uitmaken nastreven. Het netwerk is verantwoordelijk voor een efficiënte opvolging van patiënten, de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening binnen het circuit. Kortom, het netwerk draagt de basisfilosofie van de hervorming uit.

4. Netwerk coördinator

Is diegene die het netwerk in kaart brengt, en invulling geeft aan de inhoud van het netwerk. Hij neemt kennis van de bestaande, mobiliseerbare middelen in het gebied van het project. Hij profileert zich als facilitator voor het creëren van een netwerk. Hij kent de specifieke kenmerken van de verschillende middelen, hij kent de lopende projecten,… 

De netwerk coördinator is ook diegene die de verantwoordelijken ontmoet, de inrichtende macht en de directies van deze structuren, alsook stelt hij zich op de hoogte van het aanbod van de verschillende middelen, maar ook van hun beperkingen. Hij kent de wetgeving op dit vlak. 

5. Overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Het OGGZ is een samenwerkingsverband van psychiatrische instellingen en diensten. Belangrijke doelstellingen van deze samenwerkingsverbanden is overleg te plegen over de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in het gebied waar de instellingen en diensten die bij het samenwerkingsverband aangesloten zijn, zijn gevestigd; en daarnaast ook overleg te plegen over taakverdeling en complementariteit op vlak van het aanbod van diensten, activiteiten en beoogde doelgroepen om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren (Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten van 10 juli 1990, Belgisch Staatsblad 28 juli 1990, gewijzigd door KB van 8 juli 2003, Belgisch Staatsblad 26 augustus 2003).

6. Projectpromotor

De projectpromotor is de persoon die de verschillende actoren moet samen krijgen om een netwerk te vormen, en moet ervoor zorgen dat die actoren dan ook daadwerkelijk gaan samenwerken. Hij is diegene die het dossier zal opmaken en het project zal schrijven, op basis van de samenwerkingsakkoorden die gelegd zijn tussen de verschillende actoren. Hij is uiteindelijk de kandidaat om het B4-contract in te dienen (sluit met de minister een contract) en is dus in staat om middelen te realloceren.

7. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke wordt binnen zijn instelling / organisatie gekozen om binnen een netwerk het aanspreekpunt en de referentiepersoon te zijn van zijn structuur. De verantwoordelijke staat mee in voor de organisatorische uitbouw van het netwerk. Hij staat in voor de permanente ondersteuning en zorgt voor de functionele binding tussen de opbouw van het netwerk en de concretisering ervan op het terrein. 

 

8. Werkgroep

De coördinator van het netwerk en alle verantwoordelijken vormen de strategische werkgroep. Die werkgroep moet de netwerking in het gebied operationeel maken, en werkt meteen een gestructureerd werkplan uit (programmaplan) dat de volgende elementen omvat:

  • het nagestreefde doel (operationele uitbouw van het netwerk)
  • de algemene doelstellingen om hiertoe te komen
  • de uit te voeren acties
  • de te implementeren middelen
  • een kalender
  • een feedback analyse (permanente evaluatie van de resultaten).

Dit programmaplan is goed geïntegreerd en gekend bij alle leden van de werkgroep (de coördinator van het netwerk en de verantwoordelijken).

Dit programmaplan staat onder de verantwoordelijkheid (sturing) van de coördinator van het netwerk. De coördinator zal erop toezien dat de verschillende actoren zich inzetten om de doelstellingen te realiseren.