De patiënt

Wat is de impact van deze hervorming op de patiënt?

De huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg moet geleidelijk aan evolueren en plaats maken voor een netwerk van alternatieve diensten binnen een afgebakend gebied.Dit netwerk zal bestaan uit samenwerkingsvormen tussen structuren en middelen. Het netwerk zal er dan ook voor zorgen dat er een efficiënte opvolging is van patiënten, dat de continuïteit van de zorg verzekerd wordt en zal instaan voor een beter aanbod en kwaliteit van de zorg.

De implementatie van zo’ n netwerk zal leiden tot vroegere interventies en preventie.

De oprichting van mobiele teams in het kader van de behandelteams in de thuisomgeving leidt tot een snellere toegankelijkheid ( drempelverlagend) en het aanbieden van aangepaste zorg in de thuisomgeving.

De psychosociale rehabilitatie zal de patiënten in staat stellen om zich opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te integreren.
Een bijkomend voordeel voor de patiënt is ontslagmanagement met het oog op (vroeg)tijdig ontslag, filters voor opname en follow-up na de acute fase. De bedoeling is om de mogelijkheid op een terugkeer naar de thuisomgeving en op integratie in de maatschappij zo groot mogelijk te maken.
Er dient ook nazorg voorzien te worden om wederopname zoveel mogelijk te voorkomen. 

De patiënten dienen beschouwd worden als partner en moeten dus ook betrokken worden in het overleg
 
 
Op welke manier zullen patiënten en hun familie betrokken worden bij de ontwikkeling en evaluatie van de nieuwe projecten?

De patiënten – en familieorganisaties blijven een belangrijke partner in de vooropgestelde hervorming van de GGZ.
In 1ste instantie waren de patiënten- en familieorganisaties reeds betrokken bij de initiatieven ter voorbereiding van de huidige voorgestelde hervorming.

Wetende dat bij de huidige oproep tot projecten 107 geen enkele beperking noch bepaling wordt opgelegd inzake de aard van de participerende lokale instanties (met uitzondering van minimaal 1 ziekenhuis), is er geen enkele vereiste om een bepaalde voorziening of instantie op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst, idem dito voor de familie- en patiëntenvertegenwoordigers. 

Anderzijds wil men door de uitvoering van artikel 107 komen tot een betere geestelijke gezondheidszorg dankzij de realisatie van zorgcircuits en -netwerken. In deze optiek is de bijdrage van elke voorziening of instantie welkom; zeker de inbreng van familie- en patiëntenvertegenwoordigers. Als men op regionaal niveau het GGZ- aanbod wil optimaliseren door het realiseren van de 5 beschreven functies als antwoord op de huidige zorgleemtes en –lacunes, is het wenselijk dat patiënten en familieleden worden betrokken in de concrete uitwerking. 
Dit kan ondermeer onrechtstreeks door de inbreng van patiënten- en familievertegenwoordigingen in de overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg.
Ook plaatselijk kunnen patiënten- en familieorganisaties binnen de netwerken een rol spelen.

De participatie (of het opnemen) van de patiënten- en familieorganisaties zal eveneens een element zijn waarmee rekening zal gehouden worden bij de evaluatie van de projectvoorstellen.