Projecten oproep

 

1. Algemene context van de projectoproep

1.1. Situering binnen het globale beleidskader

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de laatste decennia steeds op zoek gegaan naar kwaliteitsvolle manieren om het bestaande zorgaanbod beter af te stemmen op de noden en behoeften van personen met psychische problemen. Naast een residentieel aanbod in psychiatrische ziekenhuizen (pz), psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (paaz), psychiatrische verzorgingstehuizen (pvt) en initiatieven voor beschut wonen (ibw) werd een ambulant en thuiszorgondersteunend aanbod uitgebouwd (centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische zorg in de thuissituatie, …). In al deze diverse ggz-vormen worden begeleiding, behandeling en rehabilitatie van personen met psychische problemen aangeboden door multidisciplinaire teams van zorgverleners.

We willen de samenwerking tussen zorgactoren stimuleren en versterken zodat via netwerken van zorgvoorzieningen, zorgcircuits in al hun facetten worden gerealiseerd : het volledige ggz-aanbod voor een specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met psychische problemen.

De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in artikel 11 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

1.2. Operationale doelstellingen

Het bestaande ggz-aanbod wordt niet alleen verder gediversifieerd, de verschillende onderdelen van dit aanbod zullen in een intensief samenwerkend netwerk beter op mekaar worden afgestemd zodat zorg, ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van personen met psychische problemen. In de Gids naar een betere ggz door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, die u in bijlage vindt, worden deze processen meer in detail beschreven. Naast een korte historische schets en een beschrijving van het actuele ggz-aanbod wordt er een overzicht aangeboden van de stappen die reeds zijn gezet naar een meer vraaggestuurd en gemeenschapsgericht ggz-aanbod.

 

De stappen die we in de nabije toekomst willen zetten om zorgnetwerken en zorgcircuits te verwezenlijken, maken deel uit van de volgende 5 functies :

1. Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving
3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie
4. Intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units
5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules

Deze functies zullen stapsgewijs, projectmatig en initieel in een beperkt aantal werkingsgebieden en in eerste instantie enkel voor de doelgroepen van jongvolwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen worden geëxploreerd. Gezien de huidige diversiteit in het Belgische ggz-aanbod kunnen bovenstaande functies in verschillende werkingsgebieden door verschillende samenwerkende zorgactoren worden ingevuld. Alle zorgactoren die willen deelnemen aan een project krijgen de mogelijkheid hun activiteiten te integreren in een functioneel zorgprogramma. De voorzieningen met een RIZIV-conventie en een specifieke missie binnen het domein van de psychosociale rehabilitatie, kunnen hun activiteiten eveneens in het zorgaanbod integreren om functie 3 te realiseren. De creatie van nieuwe mobiele teams zal toelaten alternatieven voor ziekenhuisopname te ontwikkelen en geleidelijk de lacunes in het bestaande zorgaanbod op te vullen.

Artikel 107 [1] van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen zal worden toegepast om concreet functies 2 (mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders), functie 3 (teams inzake psychosociale rehabilitatie) en functie 4 (intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units) te realiseren. Dit betekent dat pz’en en paaz’en een deel van hun specifiek budget voor financiële middelen (bfm) flexibel zullen kunnen inzetten om, in samenwerking met andere zorgactoren, binnen een door hen overeengekomen werkingsgebied, de functies 2 tot en met 4 projectmatig in te vullen.

Bedden kunnen tijdelijk buiten gebruik gesteld worden, zodat met de middelen die voor dit residentiële ggz-aanbod voorzien waren, mobiele multidisciplinaire teams worden samengesteld die zich richten op begeleiding, behandeling of psychosociale revalidatie van personen met psychische problemen, bij hen thuis of eender waar zij zich bevinden (functie 2 en 3). Bedden kunnen eveneens tijdelijk buiten gebruik gesteld worden om de zorg in specifieke leefeenheden verder te intensifiëren (functie 4).

Vanuit hun bevoegdheden nemen de gemeenschappen en gewesten de nodige initiatieven die de zorg- en welzijnsactoren zullen toelaten de 1stefunctie, het verder uitbouwen van promotie, preventie, vroegdetectie en –interventie, in te vullen. Terwijl voor de diversifiëring van de bestaande specifieke woonvormen en verblijfsformules (functie 5) de nodige wijzigingen in de regelgeving van de pvt’s en de ibw’s zullen worden ingevoerd.

 
2. Oproepmodaliteiten

2.1. Blijk van interesse en aanduiding kandidaat-projectpromotor

Door de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, en door de initiatieven van de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid, bieden we de zorgactoren zelf de mogelijkheid om binnen een door hen afgebakend werkingsgebied een netwerk uit te bouwen dat in staat is een ggz-circuit aan te bieden dat elk van de 5 vermelde functies kan invullen. Vertrekkende vanuit het specifieke zorgaanbod, rekening houdende met de reeds bestaande contacten en samenwerking tussen zorgverleners op het terrein, krijgt de ggz-sector de kans om zijn aanbod verder te diversifiëren, beter af te stemmen op concrete behoeften van zorgvragers en samenwerking en netwerkvorming binnen de eigen sector en met andere zorg- en welzijnssectoren te intensifiëren.

Daarom willen we projecten opstarten met een looptijd van minimum 3 jaar. Ze zullen starten tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012, op voorwaarde dat de nodige wijzigingen in de regelgeving tijdig kunnen worden gerealiseerd. U vindt hierover meer specifieke informatie in hoofdstuk 8 van de Gids beschikbaar op de website. Na 1 januari 2012 kunnen nog projecten worden opgestart rekening houdende met de evaluatie van de reeds lopende projecten en met de beschikbare middelen.

Indien u wenst deel te nemen aan een ‘project 107’ in het kader van deze vernieuwingsbeweging, vragen we u nu reeds uw interesse daarin aan te geven. U kan dit doen tegen 30 juni 2010 door een formulier in te vullen op de website : http://www.psy107.be/. Jullie zullen een bevestiging ontvangen bij ontvangst.

Er zal u o.a. worden gevraagd een kandidaat-projectpromotor aan te duiden en zijn of haar contactgegevens over te maken. De rol van deze promotor zal erin bestaan de informatie en kennis opgedaan tijdens de vormingsessies (cfr. 4.1.) te verspreiden onder het geheel van zorgactoren die wensen deel te nemen aan een project 107. Daarnaast is hij of zij eveneens de contactpersoon voor de overheden en vertegenwoordigt hij of zij het ziekenhuis dat in een later stadium een B4-overeenkomst kan afsluiten (cfr. 4.3.).

2.2. Ontvankelijkheidscriteria van het projectvoorstel

We willen alle pz’en paaz’en oproepen om met alle ggz-actoren te overleggen en na te gaan op welke manier zorgcircuits in de ggz binnen een door hen voorgesteld gebied gerealiseerd kunnen worden. De projectvoorstellen die uit dit proces zullen voortvloeien worden tegen 31 oktober 2010elektronisch ingediend op volgend mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Jullie zullen een bevestiging ontvangen bij inschrijving.

In functie van de ontwikkeling van het projectvoorstel zal het wenselijk zijn het overleg uit te breiden naar andere zorgactoren en actoren uit relevante sectoren zoals bijvoorbeeld welzijn, onderwijs, justitie, huisvesting, vorming, tewerkstelling, …

Een geldig projectvoorstel is op tijd ingediend en bevat ondermeer :

· een beschrijving van het werkingsgebied;
· een beschrijving van de leeftijdsdoelgroep : jongvolwassenen vanaf 16 jaar en/of volwassenen;
· een beschrijving van de doelstelling van het zorgaanbod en van de te verwachten resultaten;
· een beschrijving van alle samenwerkende zorgactoren en hun specifieke opdrachten binnen het te creëren zorgcircuit;
· de contactgegevens van de netwerkcoördinator;
· een financiële analyse;
· een kalender en een planning van de stappen die worden ondernomen om de 5 functies in te vullen;
· de mate waarin het projectvoorstel met het personeel van elke betrokken actor is besproken;
· de mate waarin het projectvoorstel is besproken met het/de overlegplatform(s) voor geestelijke gezondheidszorg wiens werkingsgebied samenvalt of overlapt met het werkingsgebied van het projectvoorstel.

Het projectvoorstel beantwoordt bovendien bij voorkeur aan volgende vormvereisten :

· het bestaat uit 1 tekstbestand opgeslagen in het *.doc of het *.docx formaat;
· het omvat maximaal 30 pagina’s opgemaakt in het lettertype Arial, tekstgrootte 10, interlinie 1,5;
· bijlagen omvatten enkel formele stukken en geografische weergaven;
· formele stukken, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten, worden gehandtekend en gedateerd ingescand als *.doc of *.docx-bestand, of als afdrukbaar pdf-bestand;
· geografische weergaven worden overgemaakt als *.doc of *.docx-bestand, of als afdrukbaar pdf-bestand;
· het mailbericht met het projectvoorstel bestaande uit het tekstbestand, samen met eventuele bijlagen, is niet groter dan 3 MB.

Dit zijn echter geen exhaustieve opsommingen. Voor elk projectvoorstel zullen de nodige vormingsinitiatieven en wetenschappelijke begeleiding worden aangeboden door de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Zorgvernieuwing vraagt immers flexibiliteit van alle zorgactoren, voortdurende bijsturing van het zorgaanbod en aanpassing van de manier van netwerkvorming. Daarin willen we alle betrokken zorgactoren praktisch bijstaan. De details hiervan vindt u terug in hoofdstuk 6 en 7 van de Gids in bijlage.

Meer specifieke informatie hierover bieden we aan op de informatiesessie die zal plaatsvinden op 17 juni 2010 van 13 tot 15 u voor de Franstaligen en van 15 tot 17u voor de Nederlandstaligen in zaal Storck van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de Ernest Blerotstraat 1 (verbindingsstraat tussen het Hortaplein en de Barastraat) te 1070 Brussel, vlakbij het Zuidstation.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de praktische modaliteiten van de vernieuwingsbeweging in de ggz en de manier waarop in de best mogelijke omstandigheden projectvoorstellen kunnen worden ingediend.

 
3. Inhoudelijke beoordeling van het projectvoorstel

Enkel de projectvoorstellen die volledig voldoen aan de hierboven vermelde ontvankelijkheidscriteria zullen inhoudelijk worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie zullen we nagaan in welke mate de volgende inhoudelijke criteria in het projectvoorstel worden uitgewerkt :

· de afbakening van het werkingsgebied;
· de beschrijving van de specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met psychische problemen waarvoor een ggz-circuit wordt gecreëerd : deze beperkt zich tot jongvolwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen;
· de beschrijving van het bestaande ggz-aanbod binnen het afgebakende werkingsgebied;
· de beschrijving van lacunes en onbeantwoorde behoeften binnen dit bestaande ggz-aanbod;
· de beschrijving van de initiële invulling van alle 5 functies, waarbij de specifieke rol van elke zorgactor en de manier van samenwerking met de andere betrokken actoren wordt gepreciseerd, en waarbij doelstellingen en verwachte resultaten in detail worden beschreven;
· de weergave van de partnerships : relevante bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de zorgactoren in het afgebakende werkingsgebied worden geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst die aan het projectvoorstel wordt toegevoegd;
· de aanduiding van de netwerkcoördinator vanuit het netwerk;
· de financiële analyse : pz’en en paaz’en beschrijven gedetailleerd welke bedden tijdelijk uit gebruik worden genomen en hoe het personeel en de middelen die daardoor vrijkomen worden ingezet ter realisatie van de functies 2, 3 en 4.
 
4. Praktische modaliteiten

4.1. Kandidatuurstelling

· Indien u wenst deel te nemen aan een ‘project 107’ kan u tegen 30 juni 2010 uw interesse aangeven door het formulier in te vullen op de website : http://www.psy107.be/, in de rubriek ‘projectoproep’.

· Zo zullen de kandidaat-projectpromotoren de kans krijgen deel te nemen aan informatiesessies die we zullen organiseren. Door het volgen van deze sessies worden ze zo volledig mogelijk geïnformeerd over het globale concept van de hervorming van de ggz zodat zij in staat zijn om in de best mogelijke omstandigheden een projectvoorstel uit te werken.

· Concrete projectvoorstellen kan u tegen 31 oktober 2010 elektronisch indienen op het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geldige projectvoorstellen beantwoorden aan de hierboven vermelde ontvankelijkheidscriteria en worden op basis van bovenvermelde inhoudelijke criteria door een jury geëvalueerd.

4.2. Evaluatieprocedure

De projectvoorstellen die volledig voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria worden vanaf 1 november 2010 inhoudelijk geanalyseerd en geëvalueerd door een jury. Deze zal evenwichtig worden samengesteld en zal bestaan uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden evenals uit vertegenwoordigers van de ggz-sector.

Het uiteindelijke evaluatieresultaat zal worden goedgekeurd door de federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid. Indien projectvoorstellen inhoudelijk nog niet op punt staan of volledig zijn kunnen deze mits bijsturing opnieuw ingediend worden.

Na een positieve evaluatie zullen de in het projectvoorstel betrokken zorgactoren worden uitgenodigd voor een overleg met de jury om dieper in te gaan op zorggerichte, logistieke en juridisch-technische modaliteiten en om het projectvoorstel eventueel bij te sturen. Op basis daarvan kan vervolgens een B4-overeenkomst worden opgemaakt (cfr. 4.3.). Na een gunstig verloop van dit proces kan deelname aan een ‘project 107’ ten vroegste worden opgestart vanaf 1 januari 2011, op voorwaarde dat de nodige wijzigingen in de betrokken regelgeving tijdig kunnen worden gerealiseerd (cfr. 2.1.). 

4.3. Projectmatig kader : B4-overeenkomst

Deelname aan een ‘project 107’ is gebaseerd op een wederzijds akkoord, een zogenaamde B4-overeenkomst, tussen de federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid en het pz of de paaz dat een gedeelte van zijn bfm zal realloceren.

Een project kan effectief van start gaan ten vroegste vanaf 1 januari 2011. De projecten starten ten laatste op 1 januari 2012. Deze periode wordt voorzien om de overgang mogelijk te maken van de bestaande situatie naar de praktische organisatie van het netwerk en de diversifiëring van het zorgaanbod.

4.4. Ondersteuning

Meer informatie over deze projectoproep kan u bekomen :

· op de website http://www.psy107.be/

· bij de helpdesk

via volgend mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of telefonisch op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur via volgende telefoonnummers :

02 524 86 12 voor Nederlandstalige ondersteuning
02 524 86 13 voor Franstalige ondersteuning

· tijdens de infosessies die worden georganiseerd van 17 juni tot en met 31 oktober 2010.

Met de meeste hoogachting,

 
Christiaan DECOSTER,
Directeur-generaal
Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen


[1] Art. 107 : “De Koning kan in specifieke financieringswijzen voorzien om, op experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en programmageoriënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken.”