Jury

Procedure voor de selectie van projecten ingediend in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

 

 

1.      Voorselectie van ingediende projecten

 

Enkel projectvoorstellen die voldoen aan de formele vormvereisten en de ontvankelijkheid worden weerhouden in de verdere procedure. De projectvoorstellen worden tegen 31 oktober 2010 elektronisch ingediend op volgend mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Binnen de 24u wordt een ontvangstbewijs aan de kandidaten overgemaakt.  Een ontvankelijkheidsbewijs wordt overgemaakt ten laatste 10/11/10.

Een ontvankelijk projectvoorstel is op tijd ingediend en bevat ondermeer:

 

-     Een beschrijving van het werkingsgebied

-     Een beschrijving van de doelstelling van het zorgaanbod en van de te verwachten resultaten

-     Een beschrijving van alle partners en hun specifieke opdrachten binnen het te creëren zorgcircuit

-     De contactgegevens van de netwerkcoördinator

-     Een beschrijving van de leefttijdsgroep

-     Een financiële analyse

-     Een kalender en een planning van de stappen die worden ondernomen om de 5 functies in te vullen

-     Informatie waaruit blijkt of al dan niet het projectvoorstel met het personeel van elke betrokken partner is besproken

-     De mate waarin het projectvoorstel is besproken met het/de overlegplatform(s) voor geestelijke gezondheidszorg wiens werkingsgebied samenvalt of overlapt met het werkingsgebied van het projectvoorstel;

-     De mate waarin de patiënt en zijn/haar famile is betrokken.

 

Het projectvoorstel beantwoordt bovendien aan volgende vormvereisten :

 

-     het bestaat uit 1 tekstbestand opgeslagen in het *.doc of het *.docx formaat (cfr. template);

-     het omvat maximaal 30 pagina’s opgemaakt in het lettertype Arial, tekstgrootte 10, interlinie 1,5;

-     bijlagen omvatten enkel formele stukken en geografische weergaven;

-     formele stukken, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten, worden gehandtekend en gedateerd ingescand als *.doc of *.docx-bestand, of als afdrukbaar pdf-bestand;

-     geografische weergaven worden overgemaakt als *.doc of *.docx-bestand, of als afdrukbaar pdf-bestand;

-     het mailbericht met het projectvoorstel bestaande uit het tekstbestand, samen met eventuele bijlagen, is niet groter dan 3 MB.

 

(1.1)     Een eerste selectie naar de ontvankelijkheid van de projectvoorstellen gebeurt door de Coördinatoren 107.

 

(1.2)     Alle ingediende aanvraagdossiers van de verschillende projecten worden door de Dienst Psychosociale gezondheidszorg overgemaakt aan de Coördinatoren107.

 

(1.3)     De Dienst Psychosociale gezondheidszorg evenals de Coördinatoren107 gaan per ingediend project na of dit voldoet aan de formele voorwaarden. De projectvoorstellen worden niet inhoudelijk bestudeerd.

 

(1.4)     Voor projecten die niet voldoen aan de voorwaarden maakt de Dienst Psychosociale gezondheidszorg samen met de Coördinatoren107 per ingediend project een gemotiveerd advies op waarin vermeld wordt waarom het project in de verdere procedure niet dient weerhouden te worden.

 

(1.5)     De ikw ‘taskforce ggz’ neemt een beslissing op 09.11.10 rekening houdende met het in (1.4) vermelde advies.

 

(1.6)     De niet weerhouden projecten worden vanuit psy107 en met hoofding 107 op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing van de ikw ‘taskforce ggz’.

 

2.   Werking van de jury

 

(2.1)     Elk projectvoorstel dat ontvankelijk werd verklaard, wordt uitgenodigd op een overleg met de federale overheid, samen met respectievelijk vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest. De federale overheid en de gemeenschap of gewest dat instaat voor de erkenning van het betrokken ziekenhuis(en) maken een gezamenlijke beargumenteerde evaluatie van het overleg. Vervolgens worden alle evaluaties in een gemeenschappelijke vergadering van de interkabinettenwerkgroep taskforce voorgelegd. Zij doet vervolgens een voorstel van klassificatie dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de IMC Volksgezondheid. De evaluatie van het project gebeurt niet enkel via een gesprek ; het ingediende dossier wordt tevens beoordeeld.

 

(2.2)     De jury wordt voorgezeten door de Voorzitter van de ikw ‘taskforce ggz’.

 

(2.3)         De jury bestaat uit twee groepen die als volgt samengesteld worden:

 

-        1 Voorzitter (de Voorzitter van de ikw ‘taskforce ggz’); 

-        de leden aangeduid door de federale en regionale administraties en de politieke vertegenwoordigers van de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid in de ikw ‘taskforce ggz’;

 

(2.4)     De jury vergadert op de zetel van de FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel en komt samen op uitnodiging van zijn Voorzitter.

 

(2.5)     Deze uitnodiging kan schriftelijk of via e-mail gebeuren. Deze werd gelijktijdig verstuurd met de e-mail van de ontvankelijkheid.

 

(2.6)     De jury kan slechts geldig vergaderen indien minstens een vertegenwoordiger van elk van de groepen vermeld in (2.3) aanwezig is.

 

 

3. Beoordeling van de projecten

 

(3.1)     De ontvankelijke aanvraagdossiers van de projecten worden via elektronische weg bezorgd aan de leden.

 

(3.2)     De leden van de jury beoordelen de projecten op basis van de volgende criteria. In bijlage bij deze instructies zit een lijst met aandachtspunten die kunnen gehanteerd worden bij de evaluatie van elk van die criteria. 

 

  1.  Uitleg over de visie van het project

  2.  Doelgroep

  3.  Doelstellingen

       3.1. Doelstellingen op patiënten– en hulpverlenerniveau

       3.2. Netwerkdoelstellingen           

  4. Afbakening van het geografische werkingsgebied

  5.  Beschrijving van de nieuwe structuur

       5.1. Netwerksamenstelling

       5.2. Taakverdeling in het netwerk

       5.3. Nieuwe rollen en competenties

       5.4. Instrumenten voor communicatie en kwaliteitsmonitoring

       5.5. Management- en bestuursmodel (governance)

  6. Ontwikkelingsstrategie van het netwerk

       6.1. Fasering

       6.2. Risicomanagement

  7. Financiering en middelenallocatie

 

(3.3)       Er kan gescoord worden aan de hand van volgende 4 vragen :

 

- Is dat aspect in het voorstel opgenomen? (Ja/nee)

o        Indien de hoofdvraag niet in het voorstel uitgewerkt is, krijgt deze hoofdvraag een score 0

- In welke mate is dat aspect in detail uitgewerkt? (5 punten schaal:  uitstekend -  goed – middelmatig – minder goed – onvoldoende)

- In welke mate strookt de uitwerking met het opzet van artikel 107? (5 punten schaal: uitstekend - goed – middelmatig – minder goed - onvoldoende)

- Is de uitwerking daarvan realistisch, anders gezegd in welke fase bevinden de deelnemende voorzieningen zich nu en welke weg moet nog worden afgelegd? (5 punten schaal: uitstekend - goed – middelmatig – minder goed - onvoldoende)

 

Overall-vraag die bij het beoordelen van elke criterium en het algemene voorstel moet worden bekeken is:

 

– In welke mate is het voorstel onderbouwd met evidence- based en actuele kennis van goede praktijken?

 

(3.4)     De jury vermeldt één score (uitstekend - goed – middelmatig – minder goed – onvoldoende) per hoofd- en subvraag per ingediend project (zie document in bijlage).

 

(3.5)         Het is strikt verboden scores van individuele leden en/of groepen mee te delen aan personen die geen deel uitmaken van de jury.

 

(3.6)         Het niet respecteren van (3.5) heeft de uitsluiting van betrokkene uit de jury tot gevolg.

 

 

4.   Opmaken van een klassificatie van de projecten

 

(4.1)     De jury deelt per Gemeenschap/Gewest de ingediende projecten in volgens de volgende 4 klassificaties :

 

- te overwegen voor selectie zonder bijsturing, deze projecten zijn startklaar; 

- beperkte bijsturingen zijn nodig alvorens te starten; 

- vrij ernstige bijsturingen zijn nodig, deze projecten zijn dus niet startklaar; 

- geen aangepast voorstel: deze projecten komen niet in aanmerking.

 

(4.2)     Dit leidt per Gemeenschap/Gewest tot een lijst van projecten waarvoor de jury een voorstel zal uitbrengen voor het afsluiten van een B4-overeenkomst.

 

(4.3)     De jury maakt voor de overige projecten een voorstel van gemotiveerd advies waarom geen afsluiting van een B4-overeenkomst wordt voorgesteld.

 

 

5.   Definitieve selectie van de projecten door de IMC Volksgezondheid

 

(5.1)     De in (4.2) en (4.3) bedoelde voorstellen worden voorgelegd aan de IMC Volksgezondheid.

 

(5.2)         Op basis van de in (5.1) bedoelde voorstellen maakt de IMC Volksgezondheid een definitieve selectie van de projecten waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.

 

Na een positieve evaluatie zullen de in het projectvoorstel betrokken zorgactoren worden uitgenodigd voor een overleg met de jury om dieper in te gaan op zorggerichte, logistieke en juridisch-technische modaliteiten en om desgevallend beperkte bijsturingen in het projectvoorstel aan te brengen. Op basis daarvan kan vervolgens een eerste B4-overeenkomst worden opgemaakt tussen de federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid en het ziekenhuis dat een gedeelte van zijn BFM zal realloceren. Met elk (psychiatrisch) ziekenhuis dat een aantal bedden tijdelijk buiten gebruik stelt wordt een dergelijke B4-overeenkomst afgesloten.

 

Een specifieke B4-overeenkomst regelt de financiering van de netwerkcoördinator. 

 

Na een gunstig verloop van dit proces kan deelname aan een ‘project 107’ ten vroegste worden opgestart vanaf 1 januari 2011. De relevante regelgeving wordt aangepast zodat een reallocatie en een aanpassing van het BFM mogelijk wordt.

 

De projecten die geklasseerd worden in de eerste twee groepen worden in functie van de beschikbare middelen opgestart voor een looptijd van minimum drie jaar. Normaliter zullen ze starten tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012. Deze periode wordt voorzien om de overgang mogelijk te maken van de bestaande situatie naar de praktische organisatie van het netwerk en de diversifiëring van het zorgaanbod. 

 

Na 1 januari 2012 kunnen nog projecten (zowel nieuw ingediende projecten als projecten geklasseerd in de laatste twee categorieën) worden opgestart rekening houdende met de evaluatie van de reeds lopende projecten en met de beschikbare middelen.

 

(5.3)     De projecten waarvoor nog geen B4-overeenkomst kan worden afgesloten, zullen uitgenodigd worden om een aangepast projectvoorstel in te dienen of hun initieel voorstel in te trekken. Dit dient op analoge wijze beoordeeld te worden door de jury.